Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1322,  10 september 2021

 

Kerkdiensten

12 augustus                 9.30 uur dhr. J. Schneider, Woudrichem

                                    18.00 uur ds. A.J. Molenaar

19 september               9.30 uur ds. A.J. Molenaar, startdienst winterwerk

                                    18.00 uur ds. G.R.G. v.d. Neut, Werkendam

 

Agenda

vrijdag 17 september 2021

-    inleveren kopij voor Kerkklanken 1323 bij de scriba

Donderdag 23 september 2021

-    bijbelkring in het koor, 20.00 uur

 

Crèche

12 september   Jacqueline Kant en Janneke Molenaar

19 september   Karin van Pelt en Lisa van Wijngaarden

 

Collecten College van Kerkrentmeesters

12 augustus     Voorziening onderhoud

19 september   Eigen kerkenwerk

 

Collecten Diaconie

Zondag 12 september ZOA

ZOA zorgt voor slachtoffers van oorlogen en rampen, mensen die alles kwijt zijn. ZOA zorgt voor noodhulp en helpt mensen bij het weer opbouwen van een bestaan. Op die manier willen ze mensen in staat stellen om in vrede een waardig leven te leiden, vanuit het geloof dat God ons roept om vrede, verzoening en hoop te brengen in deze gebroken wereld. 

Zondag 19 september Hope & Serve

De zendingscommissie heeft ervoor gekozen om Hope & Serve ook het komend seizoen te blijven ondersteunen. Door de corona is DOCK60 toch minder open geweest en de voornaamste opbrengsten worden daar bijeengebracht. In onze gemeente zijn er meerdere mensen die het werk van Hope & Serve in Roemenië een warm hart toedragen, zo ook Marja en Arie van der Stelt. In augustus zijn ze in Roemenië geweest om daar mensen te helpen die het werkelijk aan alles ontbreekt. Zondag 19 september zal er tijdens de dienst een toelichting gegeven worden op het werk in Roemenië en na de dienst kunnen er tijdens de koffie foto’s bekeken worden die Arie en Marja daar gemaakt hebben.

 

Kerk in Actie voor Haïti

We zijn dankbaar voor uw ruimhartige bijdrage aan de collecte van 29 augustus j.l. voor de noodhulp in Haïti. De collecte heeft, inclusief de aanvulling door de diaconie, het mooie totaalbedrag van € 1.847,90 opgeleverd.

 

Erediensten

De kerkenraad heeft besloten dat, ook nu de vakantie voorbij is, er geen aanmelding nodig is voor de zondagse erediensten. Dit geldt óók voor de morgendienst op de startzondag! Wel zal bij binnenkomst uw naam worden genoteerd. Mocht een vorm van aanmelding toch weer noodzakelijk worden, dan wordt u hierover via de mededelingen en dit blad geïnformeerd. 

Zondag 12 september gaat ‘s morgens voor de heer J. Schneider, die sinds enige tijd bij ons in Woudrichem woont. In de avonddienst staan we, net als twee weken geleden, stil bij een episode uit het leven van David. We lezen 1 Samuel 18.

Zondag 19 september is de startzondag. Laten we er met velen zijn om het seizoen samen te starten! In de morgendienst wordt het thema neergezet dat dit seizoen centraal zal staan: ‘Geef het geschenk door’. Uit de Bijbel lezen we Mattheüs 14:13-21, over de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van brood en vis. Alleen voor de jongste groep is er kindernevendienst, de andere kinderen blijven in de kerkzaal. ‘s Avonds is er een dienst die geleid wordt door dominee G.R.G van der Neut uit Werkendam, met wie ik geruild heb.

 

Koffiedrinken

Zondag 19 september willen we met elkaar koffie, thee of limonade drinken na de dienst. Hoe we dat gaan doen en waar, binnen of buiten, zal tegen die tijd nog bekend worden gemaakt.

 

Belijdeniscatechese

Ook in komende seizoen is er weer gelegenheid om belijdeniscatechese te volgen. Je bereidt je zo voor op het afleggen van openbare belijdenis van je geloof in het midden van de gemeente, om zo toegang te krijgen tot het Heilig Avondmaal. Heb jij of hebt u hier belangstelling voor, neem dan contact op met dominee Molenaar. De tijd, datum en andere praktische zaken worden dan in overleg afgestemd.

 

Jaarthema: ‘Geef het geschenk door!’

Als jaarthema voor het komende seizoen heeft de kerkenraad gekozen voor ‘Geef het geschenk door!’ Op de startzondag hoort u hier meer over, door het seizoen heen zal het regelmatig terugkeren in preken, en ook zal in elk nummer van Kerkklanken een kort themastukje staan. Hierbij alvast een eerste toelichting.

Vanouds wordt er in de christelijke kerk vanuit een gevoel van roeping gedaan aan diaconaat (mensen helpen), en aan zending/evangelisatie (mensen het Evangelie brengen). Met de keuze voor het jaarthema hopen we dit gevoel van roeping te versterken. Geloven is immers zoveel meer dan ‘gered zijn’ of ‘steun ervaren’! God Zelf is de bron uit Wie we alles ontvangen voor lichaam en ziel, en wat we van Hem als geschenk ontvangen is bedoeld om door te geven. Zo ontstaat er een stroom van zegen van God uit, via mensen die aan hem verbonden zijn, de wereld in. We ontvangen ‘zegen om de ander tot zegen te zijn’, zoals een lied zegt, ’wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn’. In het komende seizoen richten we ons op de bewustwording hiervan en het zoeken naar manieren om het jaarthema praktisch handen en voeten te geven.

 

Begin bijbelkring

De bijbelkring gaat weer beginnen! Deze kring is voor ieder die behoefte heeft aan een stukje bijbelse verdieping naast de zondagse kerkdiensten. We behandelen het boekje ‘De vrijgevige God’, dat mooi aansluit bij het jaarthema. We komen samen in de consistorie of in het koor van de kerk op de volgende data: donderdagavond 23 september, WOENSDAGavond 28 oktober, en donderdagavonden 25 november, 20 januari, 17 februari, 24 mrt, 21 april en 19 mei. De aanvangstijd is 20.00 uur. Als je nu al weet dat je komt, dan kun je je alvast aanmelden bij dominee Molenaar, dat is handig om een idee te krijgen hoeveel boekjes er nodig zijn. Maar u of jij kunt ook op het laatste moment nog besluiten om aan te schuiven.

 

Gebedskring

De gebedskring komt samen op elke eerste donderdagavond van de maand om 20.00 uur; dus op 7 oktober, 4 november, 2 december, enzovoorts. Noteer de data alvast!

 

Verdieping voor vrouwen
Op woensdagavond 22 september aanstaande, om 20.00 uur, starten we weer met de Verdieping voor Vrouwen. Met een groep vrouwen verdiepen we ons in de Bijbel en gaan we met elkaar in gesprek ter opbouw en verdieping van ons geloofsleven. Dit jaar behandelen we het boekje ‘De vrijgevige God’ van Tim Keller. We hopen elke twee weken bij elkaar te komen (plaats nog te bepalen). Heb je interesse om met ons mee te doen? Laat 't even weten door te bellen of appen naar Marja van der Stelt, telefoon 06-10769434.

 

Geestelijke Groei Kring                  

Wij zijn een groep van ongeveer tien vrouwen van binnen en buiten de gemeente. Wij komen op de derde woensdagavond van de maand bij elkaar, vaak in het koor of bij iemand thuis als dat mogelijk is. Wij behandelen dit jaar, net als de andere kringen, het boekje van ‘De vrijgevige God’ van Tim Keller. Hierin worden alle personen in het verhaal van de verloren zoon besproken. We beginnen met samen zingen en daarna gaan we het onderwerp bespreken. Iedereen is welkom om een keer te komen luisteren. De avonden beginnen om 20.00 uur. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lia Mak, telefoon 06-25334690.

 

Mannenkring ‘Gaan voor God’

In het nieuwe seizoen komen we elke twee weken bij elkaar op woensdagavond. We gaan werken met het boekje ‘De vrijgevige God’ van Tim Keller en openen de bijbel daarbij. Getuigen, bemoedigen, broederschap, verdieping en groei zijn daarbij belangrijke steekwoorden. De eerste avond is op 6 oktober om 20.00 uur in de loods van Henk van Engelen, Burgemeester van der Lelystraat 20. Het schema van de avonden zal via de website worden doorgegeven. Wees welkom!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arie van der Stelt (06-22125206) of Marius van Doorn (06-53487080)

 

Startweek 2021         

Graag maken wij u nog een keer attent op de activiteiten die gepland zijn in de startweek, van 16 t/m 19 september. U heeft hiervoor, als het goed is, kortere of langere tijd geleden een persoonlijke uitnodiging ontvangen. U kunt zich tot 13 september inschrijven voor één of meerdere activiteiten.  

 

Gemeenteavond 29 september

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond, die zal worden gehouden op woensdagavond 29 september aanstaande. Op deze eerste gemeenteavond in lange tijd willen we u bijpraten en met u van gedachten wisselen over twee onderwerpen die al langere tijd op de agenda staan:

-    de liederen in de eredienst (invoering van de bundel Op Toonhoogte) en

-    de behoefte aan/de gedachten en ideeën over de reguliere avonddiensten.

Dit zijn zaken die ons allen aangaan en waar we graag uw mening over horen! U krijgt ook informatie over een paar praktische zaken, namelijk het verlagen van het officiële aantal kerkenraadszetels en de  recente verhoging van de waarde van de collectemunten. We willen bijeenkomen in de kerkzaal om zoveel mogelijk mensen te kunnen ontvangen. Kom ook, denk mee, praat mee en wees zo samen gemeente!

 

Uit de pastorie

De vakantie is duidelijk voorbij, alles komt weer op gang! Ik hoop dat we, na een seizoen met weinig ontmoeting, elkaar weer meer van nabij mogen ontmoeten. Daar is gelukkig ruim gelegenheid voor: de viering van 400 jaar Martinuskerk, de startzaterdag en –zondag, de verschillende kringen… Ik hoop u of jou binnenkort te ontmoeten!

 

Om over na te denken

Waarom binnen je comfort-zone blijven, als daarbuiten veel meer te beleven valt?

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad.