Kerkklanken

 

Kerkklanken nr. 1369,  29 september 2023

 

Kerkdiensten

1 oktober                     9.30 uur ds. A.J. Molenaar

8 oktober                     9.30 uur ds. A.J. Molenaar, kerk- en schooldienst

                                    18.30 uur Vesper

Agenda

zondag 1 oktober

-    18.30-20.00 uur, thema-avond ‘rouw en verlies’ in het koor

donderdag 5 oktober

-    10.30 uur huisdienst in De Lemmenskamp

-    20.00 uur gebedskring, locatie volgt nog

vrijdag 6 oktober

-    inleveren kopij voor Kerkklanken 1370 bij de scriba

 

Collecten College van Kerkrentmeesters

1 oktober                     Beheer en exploitatie

8 oktober                     Verwarming en energie

 

Collecten Diaconie

Zondag 1 oktober Kerk in actie Kerk & Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Kerk & Israël bezint zich op de joodse wortels van ons geloof en bevordert het gesprek tussen Joden en christenen. Daarbij staan ze op tegen antisemitisme. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen ze onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap.

Zondag 8 oktober stichting Timon

Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Samen met kinderen, jongeren en hun gezin en/of netwerk werken ze aan hoop en herstel van het gewone leven. Met als perspectief zelfredzaamheid. ze bieden specialistische hulp op maat, in aanvulling op de lokale zorg.

 

Erediensten

Zondag 2 oktober is het Israëlzondag, ingesteld om te voorkomen dat de kerk haar onopgeefbare verbondenheid met Israël vergeet. In de morgendienst zal hieraan aandacht worden besteed. Welk bijbelgedeelte centraal staat is op het moment van schrijven nog niet bekend.

Zondag 8 oktober is er een kerk- en schooldienst in samenwerking met basisschool 'Eben Haëzer'. We sluiten aan bij het thema van de kinderboekenweek 'Bij mij thuis'. Er zal een korte sketch zijn rond dit thema. Uit de Bijbel lezen we het bekende verhaal van de verloren zoon die weer thuiskomt. Schoolkinderen laten liederen horen die ze geleerd hebben en verzorgen de lezingen. Voor deze dienst is er een gedrukte liturgie. 's Avonds is er voor de tweede maal een vesper, geleid door één van de ouderlingen. We hopen op een even goede opkomst als de eerste keer!

 

Koffiedrinken na de dienst

Zondagmorgen 8 oktober is er gelegenheid elkaar na de dienst te ontmoeten in het koor van de kerk. Van harte aanbevolen.

 

Huisdienst Lemmenskamp

Donderdag 5 oktober is er om 10.30 uur weer de maandelijkse huisdienst in de Lemmenskamp. Voorganger is dominee Molenaar. U bent van harte welkom.

 

Vooraankondiging: Evensong zondag 15 oktober

Omdat de volgende 'Kerkklanken' op 13 oktober uitkomt, wijzen we alvast op de bijzondere avonddienst van zondag 15 oktober. Dit zal een Evensong zijn volgens de Engelse traditie, waarbij het Alblasserwaards Vocaal Ensemble de hoofdrol speelt, onder leiding van Henny Korevaar. Noteer de datum alvast!

 

Kerkenraadsvergadering 13 september 2023

Eerste bespreekpunt van deze vergadering was het vertrek van dominee Molenaar. Gesproken is vooral over het invullen van de predikantstaken na zijn vertrek, met name de preekbeurten, het pastoraat en de catechese. Vóór het zoeken naar een nieuwe predikant kan beginnen, zullen eerst de financiën op een rijtje worden gezet ter goedkeuring door de classis.

Op de agenda stond ook onze gloednieuwe plaatselijke regeling.  Bij toezending van de regeling aan de classis kwam géén goedkeuring, maar een vraag over de wijze van verkiezing van een nieuwe predikant: door de gemeente (volgens de kerkorde) of door de kerkenraad (volgens onze plaatselijke regeling). Wij leggen deze kwestie graag aan u voor, aangezien we in de nabije toekomst concreet met deze situatie te maken zullen krijgen. Dit zullen we doen op de gemeenteavond van 8 november aanstaande.

Het zwaarste agendapunt van deze avond was het punt van de (komende) vacatures in de kerkenraad per 1 januari 2024, zie ook in het stukje hieronder. Vooral voor het pastoraat ontstaat mogelijk een nijpende situatie als er, bij niet vervulde vacatures, slechts twee wijkouderlingen overblijven.

Tot slot is er nogmaals gesproken over de begeleiding van de samenzang in de erediensten. Tot besluiten kwam het nog niet. Hierover zal in de volgende vergadering van 25 oktober worden doorgepraat.

 

Vacatures kerkenraad

Aan het einde van het jaar zijn er in ieder geval vier kerkenraadsleden aftredend en niet herkiesbaar. Dat zijn mevrouw Petra van Engelen-Kant (wijkouderling), de heer Andries van Engelen (wijkouderling), de heer Sjaak Kraaij (diaken) en de heer Jaap Dekker (ouderling-kerkrentmeester). Dit betekent dat, met de nog bestaande vacatures ouderling en diaken, er in totaal zes vacatures zullen zijn.

U wordt als gemeente in de gelegenheid gesteld om namen in te dienen van belijdende leden die u geschikt acht voor één van de ambten. U kunt namen indienen voor drie vacatures (wijk)ouderling, twee vacatures diaken en één vacature ouderling-kerkrentmeester.

Blanco lijsten die u voor het indienen van namen kunt gebruiken, liggen in de hal van de kerk of zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de scriba. De lijsten met namen kunnen nog tot en met zaterdag 30 september worden ingediend op het adres van de scriba, Postweide 133. We hopen dat de ernst van de situatie u duidelijk is en dat wij op u mogen rekenen.

 

Wijziging belijdeniscatechese

Anders dan in het vorige nummer vermeld stond, zal het toch mogelijk zijn om in het komende seizoen belijdeniscatechese te volgen in Woudrichem. Enkele jongere gemeenteleden hebben dominee Hendriksen spontaan gevraagd of hij belijdeniscatechese kon geven, en na overleg heeft hij hierin toegestemd. Mooi om zo'n ontwikkeling te zien gebeuren! Deze catechese zal begin november starten, als dominee Hendriksen terug is van zijn vakantie. Mocht jij of u dit lezen en aan willen haken: dat kan, hartelijk welkom! Aanmelding kan bij dominee Hendriksen (telefoon 0183-512964, e-mail hendriksen25@zonnet.nl). Data en tijd zullen in onderling overleg worden vastgesteld.

 

Tieners en jongeren van Woudrichem: opgelet!

Het nieuwe seizoen is weer begonnen, ook voor jullie. Elke twee weken is er voor de tieners uit groep 8 en ouder weer LOEV op zondagavond om 19.30 uur (de eerstvolgende keer is 1 oktober). Ook is er elke eerste zondag van de maand tienernevendienst. Tijdens de kerkdienst mag alle 12+ jeugd naar een eigen dienst. Voor de oudere jeugd start de 17+ groep weer. Elke maand komen we bij elkaar om over een zelfgekozen thema door te praten, denk bijvoorbeeld aan 'zelfvertrouwen', 'relaties', maar ook 'LGBTQ+'. Als je meer wilt weten over LOEV, de tienerdienst of 17+, dan kan je contact opnemen met Eelkje van de Kuilen (06-46607989). Van harte welkom!

 

Gelegenheidskoor voor advent en Kerst

We gaan weer beginnen met het gelegenheidskoor. We gaan liederen voor advent en Kerst repeteren. We beginnen op dinsdag 17 oktober aanstaande om 19.45 uur. Om 21.15 uur hopen we te stoppen. Harm de Nooij neemt de leiding weer op zich. Als u/jij interesse heeft kunt u zich opgeven bij Andries van Engelen telefoon 06-10719770, of kom gewoon op 17 oktober aanstaande.

 

Geweldige jaaropbrengst bij DOCK60 en nieuw zendingsdoel

Het afgelopen jaar is er bij DOCK60 veel gedaan voor het zendingsdoel One Heart: de organisatie van Arno en Sahar Lankhaar in Athene, die zich inzet voor hulpverlening aan vluchtelingen. Naast de verkoop van allerlei leuke spullen, waren er onder andere workshops advocaat maken, een eetavond met live contact met Griekenland en een goed bezochte bloemschikavond. Hiermee is het geweldige bedrag van zo’n 9.900,00 bijeengebracht. Hiervan gaat nog zo’n 380,00 naar het college van kerkrentmeesters vanuit de boekenverkoop. We willen al onze vrijwilligers bedanken die wekelijks hun tijd in DOCK60 willen steken. Ook mensen die regelmatig iets kopen of afgeven voor verkoop en DOCK een warm hart toedragen, willen we bedanken!

Wil je ook deel uitmaken van zo’n fijn team voor een paar uurtjes in de maand of heb je ideeën voor een workshop bij DOCK60? Neem dan contact op met ondergetekende.

Vanaf nu ondersteunen we voor een jaar het Leger des Heils, korps Gorinchem. Houd voor acties en andere activiteiten het kerkblad, facebook of instagram in de gaten.

Namens DOCK60, Marian van Pelt

 

Toerisme

Vanaf 15 april t/m 9 september heeft onze kerk elke zaterdag open gestaan voor belangstellenden. We mochten honderden bezoekers ontvangen uit alle windstreken, van Waalwijk tot Israël. Vaak werden mensen aangetrokken door het orgelspel, liepen een rondje door de kerk of gingen stil in een bank zitten genieten. Soms werden er verzoeknummers aangevraagd en werd er uit volle borst meegezongen. Er waren ook mooie gesprekken over het gebouw en over wie wij zijn als kerk. We mochten €450,00 overmaken aan de kerkrentmeesters. Graag verwelkomen we volgend seizoen weer een ieder die interesse heeft in onze kerk.

namens het team, Linda Viveen en Catrien Brandenberg

 

Gemeentereis

Woensdag 13 september bezochten we chocolade-atelier van Noppen in Ridderkerk voor een interessante presentatie die eindigde met een filmpje over een chocoladekunstwerk van ruim 26 lang en bijna 15 meter hoog met 13.000 kilo verwerkte chocolade, waarmee de firma Van Noppen in 2020 een wereldrecord vestigde. Het was de afbeelding van een schip van Mercyships, een organisatie die met door vrijwilligers bemande schepen medische zorg biedt in de armste landen van de wereld om zo Gods liefde op een praktische manier te laten zien. Later is de chocolade in stukjes verkocht en de opbrengst, meer dan een half miljoen, aan Mercyships gedoneerd.

Vanuit Ridderkerk zijn we binnendoor naar Ameide gereisd voor het diner. Naast de dank aan de chauffeur, vanwege zijn getoonde rijkwaliteiten, gaat uiteraard de dank uit naar God, die ons in dit samenzijn en samengaan weer rijk gezegend heeft.

                                                                                                            de commissie

 

Ontmoetingsmiddag

Voorheen noemden we dat ouderenmiddag. Maar we hopen steeds weer dat ook ‘jongere ouderen’ deze middagen komen bezoeken. Pak daarom maar de agenda en noteer vast: D.V. maandagmiddag 6 november aanstaande om 15.00 uur in het koor van de kerk. Wat het programma betreft, daarover schrijven we in de volgende uitgave van Kerkklanken.

                                                                                                            de commissie

 

Crèche

1 oktober         Karin van Pelt

8 oktober         Judy Hood en Diana Kant

 

Kerkauto

1 oktober         Bas van Straten, telefoon 06-55394071

8 oktober         Jos Kant, telefoon 0183- 302510

 

Uit de pastorie

Nog een verlate vakantieherinnering: deze zomer zaten we als gezin in een huis met uitzicht op Monaco. Toen we aankwamen werd er meteen een groot vuurwerk afgestoken op de pier, en de week erna weer. Dagelijks zag je de duurste jachten de Middellandse zee opvaren vanuit de haven. Eén en al weelde en rijkdoom daar in dat kuststaatje! Tegelijk zat ik een boek te lezen over het lot van bootvluchtelingen op de Middellandse zee – diezelfde zee waar Monaco aan ligt en waar ik het vuurwerk in weerspiegeld zag. Het deed me ineens denken aan de rijke man en de arme Lazarus waar Jezus van vertelt. 'Levende alle dag vrolijk en prachtig' zei de oude vertaling in mijn hoofd. Maar ook hier is een arme aan de poort die niets heeft en genegeerd wordt…

 

Om over na te denken

Het beste begin van de dag: gebed en breakfast!

(papiertje in de vensterbank van een B&B te Cuijk)

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad